ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 1

  Impost sobre béns immobles     Veure l'ordenança

 

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 2

  Impost sobre activitats econòmiques     Veure l'ordenança

 

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 3

  Impost sobre vehicles de tracció mecànica     Veure l'ordenança

 

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 4

  Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana     Veure l'ordenança

 

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 5

  Impost sobre construccions, instal·lacions i obres     Veure l'ordenança

 

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 6

  Taxa per ocupacions del subsòl, el sòl i la volada de la via pública     Veure l'ordenança

 

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 7

  Taxa per aprofitament especial del domini públic local, a favor d'empreses explotadores de serveis de subministraments d'interès general     Veure l'ordenança

 

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 8

  Taxa per l'obertura de sondatges o rases en terrenys d'ús públic i qualsevol remoguda en la via pública del paviment o de les voreres     Veure l'ordenança

 

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 9

  Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estíntols, bastides i altres instal·lacions anàlogues     Veure l'ordenança

 

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 10

  Taxa per les entrades de vehicles a través de les voreres i les reserves de via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena     Veure l'ordenança

 

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 11

  Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa     Veure l'ordenança

 

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 12

  Taxa per la instal·lació de quioscos en la via pública     Veure l'ordenança

 

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 13

  Taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d'ús públic i indústries del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic     Veure l'ordenança

 

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 14

  Taxa per la instal·lació de portades, aparadors i vitrines i per la instal·lació d'anuncis que ocupen el domini públic local     Veure l'ordenança

 

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 16

  Taxa per expedició de documents administratius     Veure l'ordenança

 

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 20

  Taxa per llicències urbanístiques     Veure l'ordenança

 

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 21

  Taxa per la prestació dels serveis d'intervenció integral de l'Administració municipal en les activitats i instal·lacions     Veure l'ordenança

 

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 25

  Taxa per la prestació del servei d'Escola Bressol     Veure l'ordenança

 

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 26

  Taxa per la prestació de serveis en la piscina municipal     Veure l'ordenança

 

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 27

  Taxa per prestació de serveis en cementiris locals, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local     Veure l'ordenança

 

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 28

  Taxa per la utilització de locals públics municipals     Veure l'ordenança

 

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 29

  Taxes per recollida, tractament i eliminació d'escombraries i altres residus sòlids urbans     Veure l'ordenança

 

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 30

  Taxa pel subministrament d'aigua     Veure l'ordenança

 

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 32

  Taxa per la prestació del servei de teleassistència     Veure l'ordenança

 

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 33

  Taxa per la prestació de serveis al Casal de la Gent Gran     Veure l'ordenança

 

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 34

  Taxa per la prestació del servei d'atenció domiciliària     Veure l'ordenança

 

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 35

  Ordenança fiscal general reguladora de contribucions especials     Veure l'ordenança

 

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 36

  Taxa per retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a la via pública     Veure l'ordenança

 

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 37

  Taxa per la utilització privativa de material divers de l'Ajuntament de Gironella      Veure l'ordenança

 

ORDENANÇA GENERAL

  Ordenança municipal sobre distribució de publicitat     Veure l'ordenança

 

ORDENANÇA GENERAL

  Ordenança general de subvencions     Veure l'ordenança

 

ORDENANÇA GENERAL

  Ordenança general de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals      Veure l'ordenança

 

ORDENANÇA GENERAL

  Ordenança general de sobre tinença, protecció i control dels animals      Veure l'ordenança

 

ORDENANÇA GENERAL

  Ordenança general de la gestió de residus      Veure l'ordenança

 

ORDENANÇA GENERAL

  Ordenança municipal de circulació i seguretat vial      Veure l'ordenança

 

ORDENANÇA GENERAL

  Ordenança municipal reguladora del soroll i les vibracions      Veure l'ordenança

 

 

PLA GENERAL D'ORDENACIÓ

  Revisió pla general ordenació urbana municipal     Veure la normativa     Veure la memòria     Veure els plànols d'ordenació

 

PLA GENERAL D'ORDENACIÓ

  Modificació puntual del Pla general al sector de la plaça de cal Blau     Veure la normativa

 

PLA GENERAL D'ORDENACIÓ

  Modificació puntual del Pla general al sector SUD-4R Riera d'Olvan     Veure la normativa

 

PLA GENERAL D'ORDENACIÓ

  Pla de millora urbana per a la regulació paisatgística de les edificacions de la façana del riu Llobregat     Veure la normativa

 

PLA GENERAL D'ORDENACIÓ

  Modificació puntual del Pla general d'ordenació al sector del Càmping Gironella     Veure la normativa

 

PLA GENERAL D'ORDENACIÓ

  Pla especial urbanístic de la casa rural la Serreta     Veure la normativa

 

PLA GENERAL D'ORDENACIÓ

  Modificació puntual del Pla general d'ordenació per a la ubicació d'una llar d'infants a la plaça de l'Estació     Veure la normativa

 

PLA GENERAL D'ORDENACIÓ

  Modificació puntual del Pla general d'ordenació urbana al sector de zona volumètrica específica (clau 11) al costat del nucli antic     Veure la normativa

 

PLA GENERAL D'ORDENACIÓ

  Modificació puntual del Pla general al barri de cal Blau     Veure la normativa

 

PLA GENERAL D'ORDENACIÓ

  Modificació puntual del Pla general, referent a l'article 116 de la normativa, en quan a construccions ramaderes en sòl no urbanitzable     Veure la normativa

 

PLA GENERAL D'ORDENACIÓ

  Pla parcial urbanístic a l'àmbit del sector Sud-6R les Eres     Veure la normativa

 

PLA GENERAL D'ORDENACIÓ

  Modificació puntual del Pla general d'ordenació a l'àmbit del sector Sud-6R les Eres     Veure la normativa

 

PLA GENERAL D'ORDENACIÓ

  Pla director urbanístic de les colònies del Llobregat     Veure la normativa

 

PLA GENERAL D'ORDENACIÓ

  Modificació puntual del Pla general d'ordenació de les illes en filera a l'avinguda dels Països Catalans, 18-42     Veure la normativa

 

PLA GENERAL D'ORDENACIÓ

  Modificació puntual de la revisió del Pla general d'ordenació a l'ambit de l'Escola d'Arts i Oficis     Veure la normativa

 

PLA GENERAL D'ORDENACIÓ

  Modificació puntual del Pla general d'ordenació a l'indret del carrer Olvan Alt     Veure la normativa

 

PLA GENERAL D'ORDENACIÓ

  Modificació puntual del Pla general d'ordenació al carrer Santiago Rusiñol     Veure la normativa

 

PLA GENERAL D'ORDENACIÓ

  Modificació puntual del Pla general d'ordenació urbanística a l'indret del carrer la Costa     Veure la normativa

 

PLA GENERAL D'ORDENACIÓ

  Modificació puntual del Pla general d'ordenació al sector de Viladomiu Nou     Veure la normativa

 

PLA GENERAL D'ORDENACIÓ

  Modificació puntual del Pla general d'ordenació al sector de la carretera de Vic     Veure la normativa

 

PLA GENERAL D'ORDENACIÓ

  Pla parcial d'ordenació del sector SUD-3R, cal Blau     Veure la normativa

 

REGLAMENT

  Reglament general del cementiri municipal      Veure el reglament

 

REGLAMENT

  Reglament regulador del servei públic d'estacionament de vehicles a motor de la via pública sota control horari limitat zona vermella      Veure el reglament

 

 

 

2020

08/09/2020     Veure l'acta

 

01/09/2020     Veure l'acta

 

13/08/2020     Veure l'acta

 

28/07/2020     Veure l'acta

 

21/07/2020     Veure l'acta

 

14/07/2020     Veure l'acta

 

07/07/2020     Veure l'acta

 

29/06/2020     Veure l'acta

 

16/06/2020     Veure l'acta

 

09/06/2020     Veure l'acta

 

03/06/2020     Veure l'acta

 

26/05/2020     Veure l'acta

 

19/05/2020     Veure l'acta

 

12/05/2020     Veure l'acta

 

05/05/2020     Veure l'acta

 

28/04/2020     Veure l'acta

 

21/04/2020     Veure l'acta

 

14/04/2020     Veure l'acta

 

07/04/2020     Veure l'acta

 

31/03/2020     Veure l'acta

 

24/03/2020     Veure l'acta

 

17/03/2020     Veure l'acta

 

10/03/2020     Veure l'acta

 

02/03/2020     Veure l'acta

 

25/02/2020     Veure l'acta

 

18/02/2020     Veure l'acta

 

11/02/2020     Veure l'acta

 

04/02/2020     Veure l'acta

 

27/01/2020     Veure l'acta

 

20/01/2020     Veure l'acta

 

14/01/2020     Veure l'acta

 

07/01/2020     Veure l'acta

 

 

2019

17/12/2019     Veure l'acta

 

10/12/2019     Veure l'acta

 

03/12/2019     Veure l'acta

 

26/11/2019     Veure l'acta

 

19/11/2019     Veure l'acta

 

12/11/2019     Veure l'acta

 

05/11/2019     Veure l'acta

 

29/10/2019     Veure l'acta

 

22/10/2019     Veure l'acta

 

15/10/2019     Veure l'acta

 

08/10/2019     Veure l'acta

 

01/10/2019     Veure l'acta

 

25/09/2019     Veure l'acta

 

03/09/2019     Veure l'acta

 

13/06/2019     Veure l'acta

 

10/06/2019     Veure l'acta

 

03/06/2019     Veure l'acta

 

27/05/2019     Veure l'acta

 

20/05/2019     Veure l'acta

 

13/05/2019     Veure l'acta

 

06/05/2019     Veure l'acta

 

29/04/2019     Veure l'acta

 

15/04/2019     Veure l'acta

 

08/04/2019     Veure l'acta

 

01/04/2019     Veure l'acta

 

25/03/2019     Veure l'acta

 

18/03/2019     Veure l'acta

 

11/03/2019     Veure l'acta

 

04/03/2019     Veure l'acta

 

25/02/2019     Veure l'acta

 

18/02/2019     Veure l'acta

 

11/02/2019     Veure l'acta

 

04/02/2019     Veure l'acta

 

26/01/2019     Veure l'acta

 

21/01/2019     Veure l'acta

 

14/01/2019     Veure l'acta

 

07/01/2019     Veure l'acta

 

 

2018

17/12/2018     Veure l'acta

 

03/12/2018     Veure l'acta

 

26/11/2018     Veure l'acta

 

19/11/2018     Veure l'acta

 

12/11/2018     Veure l'acta

 

05/11/2018     Veure l'acta

 

26/10/2018     Veure l'acta

 

22/10/2018     Veure l'acta

 

15/10/2018     Veure l'acta

 

08/10/2018     Veure l'acta

 

01/10/2018     Veure l'acta

 

24/09/2018     Veure l'acta

 

17/09/2018     Veure l'acta

 

03/09/2018     Veure l'acta

 

10/08/2018     Veure l'acta

 

30/07/2018     Veure l'acta

 

23/07/2018     Veure l'acta

 

16/07/2018     Veure l'acta

 

09/07/2018     Veure l'acta

 

02/07/2018     Veure l'acta

 

27/06/2018     Veure l'acta

 

18/06/2018     Veure l'acta

 

11/06/2018     Veure l'acta

 

04/06/2018     Veure l'acta

 

28/05/2018     Veure l'acta

 

21/05/2018     Veure l'acta

 

14/05/2018     Veure l'acta

 

07/05/2018     Veure l'acta

 

23/04/2018     Veure l'acta

 

16/04/2018     Veure l'acta

 

09/04/2018     Veure l'acta

 

26/03/2018     Veure l'acta

 

19/03/2018     Veure l'acta

 

12/03/2018     Veure l'acta

 

05/03/2018     Veure l'acta

 

19/02/2018     Veure l'acta

 

12/02/2018     Veure l'acta

 

05/02/2018     Veure l'acta

 

29/01/2018     Veure l'acta

 

22/01/2018     Veure l'acta

 

15/01/2018     Veure l'acta

 

08/01/2018     Veure l'acta

 

2017

29/12/2017     Veure l'acta

 

18/12/2017     Veure l'acta

 

11/12/2017     Veure l'acta

 

04/12/2017     Veure l'acta

 

27/11/2017     Veure l'acta

 

20/11/2017     Veure l'acta

 

13/11/2017     Veure l'acta

 

06/11/2017     Veure l'acta

 

30/10/2017     Veure l'acta

 

23/10/2017     Veure l'acta

 

16/10/2017     Veure l'acta

 

09/10/2017     Veure l'acta

 

02/10/2017     Veure l'acta

 

25/09/2017     Veure l'acta

 

18/09/2017     Veure l'acta

 

04/09/2017     Veure l'acta

 

16/08/2017     Veure l'acta

 

01/08/2017     Veure l'acta

 

24/07/2017     Veure l'acta

 

17/07/2017     Veure l'acta

 

10/07/2017     Veure l'acta

 

 26/06/2017     Veure l'acta

 

 19/06/2017     Veure l'acta

 

 12/06/2017     Veure l'acta

 

 05/06/2017     Veure l'acta

 

 29/05/2017     Veure l'acta

 

 22/05/2017     Veure l'acta

 

 15/05/2017     Veure l'acta

 

 08/05/2017     Veure l'acta

 

 24/04/2017     Veure l'acta

 

 10/04/2017     Veure l'acta

 

 03/04/2017     Veure l'acta

 

 27/03/2017     Veure l'acta

 

 20/03/2017     Veure l'acta

 

 13/03/2017     Veure l'acta

 

2016

 19/12/2016     Veure l'acta

 

 12/12/2016     Veure l'acta

 

 28/11/2016     Veure l'acta

 

 21/11/2016     Veure l'acta

 

 14/11/2016     Veure l'acta

 

 07/11/2016     Veure l'acta

 

 24/10/2016     Veure l'acta

 

 17/10/2016     Veure l'acta

 

 10/10/2016     Veure l'acta

 

 03/10/2016     Veure l'acta

 

 26/09/2016     Veure l'acta

 

 19/09/2016     Veure l'acta

 

 12/09/2016     Veure l'acta

 

 05/09/2016     Veure l'acta

 

 17/08/2016     Veure l'acta

 

 01/08/2016     Veure l'acta

 

 25/07/2016     Veure l'acta

 

 18/07/2016     Veure l'acta

 

 11/07/2016     Veure l'acta

 

 04/07/2016     Veure l'acta

 

 27/06/2016     Veure l'acta

 

 21/06/2016     Veure l'acta

 

 13/06/2016     Veure l'acta

 

 06/06/2016     Veure l'acta

 

 30/05/2016     Veure l'acta

 

 23/05/2016     Veure l'acta

 

  09/05/2016     Veure l'acta

 

  02/05/2016     Veure l'acta

 

  25/04/2016     Veure l'acta

 

  18/04/2016     Veure l'acta

 

  11/04/2016     Veure l'acta

 

  04/04/2016     Veure l'acta

 

  21/03/2016     Veure l'acta

 

  14/03/2016     Veure l'acta

 

  07/03/2016     Veure l'acta

 

  29/02/2016     Veure l'acta

 

  08/02/2016     Veure l'acta

 

  01/02/2016     Veure l'acta

 

  25/01/2016     Veure l'acta

 

  11/01/2016     Veure l'acta

 

 

2015

  09/03/2015     Veure l'acta

 

  02/03/2015     Veure l'acta

 

  23/02/2015     Veure l'acta

 

  09/02/2015     Veure l'acta

 

  03/02/2015     Veure l'acta

 

  26/01/2015     Veure l'acta

 

  19/01/2015     Veure l'acta

 

  12/01/2015     Veure l'acta

 

2014

  24/09/2014     Veure l'acta

 

  22/09/2014     Veure l'acta

 

  15/09/2014     Veure l'acta

 

  08/09/2014     Veure l'acta

 

  01/09/2014     Veure l'acta

 

  13/08/2014     Veure l'acta

 

  29/07/2014     Veure l'acta

 

  21/07/2014     Veure l'acta

 

  14/07/2014     Veure l'acta

 

  07/07/2014     Veure l'acta

 

 

COMPOSICIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN - MEMBRES AMB VEU I VOT

 

Essential 1

David Font i Simon

 

Essential 2

Silvia Corbera i Torrentbó

 

Essential 3

M. Àngels Sallés i Perarnau

 

Essential 4

Josep M. Castellà i Antich

 

teresaterricabras gironella

Teresa Terricabres Pous

 

 

COMPOSICIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN - MEMBRES AMB VEU SENSE VOT

 

Essential 1

Roger Ballús i Núñez

 

Essential 2

Lluís Vall i Carrillo

 

Essential 3

David Saborido i González

 

 

 

2020

SESSIÓ ORDINARIA

  06/10/2020    Veure la convocatòria     Veure el vídeo del ple

 

SESSIÓ ORDINARIA

  08/09/2020    Veure la convocatòria     Veure el vídeo del ple

 

SESSIÓ ORDINARIA

  07/07/2020    Veure la convocatòria      Veure l'acta    Veure el vídeo del ple

 

SESSIÓ ORDINARIA

  02/06/2020    Veure la convocatòria      Veure l'acta    Veure el vídeo del ple

 

SESSIÓ ORDINARIA

  05/05/2020    Veure la convocatòria      Veure l'acta    Veure el vídeo del ple

 

SESSIÓ ORDINARIA

  07/04/2020    Veure la convocatòria      Veure l'acta    Veure el vídeo del ple

 

SESSIÓ ORDINARIA

  02/03/2020    Veure la convocatòria      Veure l'acta    Veure el vídeo del ple

 

SESSIÓ ORDINARIA

  14/01/2020    Veure la convocatòria     Veure l'acta    Veure el vídeo del ple

 

 

2019

SESSIÓ ORDINARIA

  03/12/2019    Veure la convocatòria     Veure l'acta    Veure el vídeo del ple

 

SESSIÓ ORDINARIA

  05/11/2019    Veure la convocatòria     Veure l'acta    Veure el vídeo del ple

 

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA

  15/10/2019    Veure la convocatòria     Veure l'acta    Veure el vídeo del ple

 

SESSIÓ ORDINARIA

  01/10/2019    Veure la convocatòria     Veure l'acta    Veure el vídeo del ple

 

SESSIÓ ORDINARIA

  03/09/2019    Veure la convocatòria     Veure l'acta    Veure el vídeo del ple

 

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA

  25/06/2019    Veure la convocatòria     Veure l'acta    Veure el vídeo del ple

 

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA

  15/06/2019    Veure la convocatòria     Veure l'acta    Veure el vídeo del ple

 

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA

  13/06/2019    Veure la convocatòria     Veure l'acta

 

SESSIÓ ORDINÀRIA

  09/05/2019    Veure la convocatòria     Veure l'acta    Veure el vídeo del ple

 

SESSIÓ ORDINÀRIA

  01/04/2019    Veure la convocatòria     Veure l'acta    Veure el vídeo del ple

 

SESSIÓ ORDINÀRIA

  04/03/2019    Veure la convocatòria     Veure l'acta    Veure el vídeo del ple

 

SESSIÓ ORDINÀRIA

  04/02/2019    Veure la convocatòria     Veure l'acta    Veure el vídeo del ple

 

SESSIÓ ORDINÀRIA

  07/01/2019    Veure la convocatòria     Veure l'acta    Veure el vídeo del ple

 

2018

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA

  17/12/2018    Veure la convocatòria     Veure l'acta    Veure el vídeo del ple   

 

SESSIÓ ORDINÀRIA

  03/12/2018    Veure la convocatòria     Veure l'acta    Veure el vídeo del ple

 

SESSIÓ ORDINÀRIA

  12/11/2018    Veure la convocatòria     Veure l'acta    Veure el vídeo del ple

 

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA

  15/10/2018    Veure la convocatòria     Veure l'acta   

 

 SESSIÓ ORDINÀRIA

  01/10/2018    Veure la convocatòria     Veure l'acta    Veure el vídeo del ple

 

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA

  01/10/2018    Veure la convocatòria     Veure l'acta   

 

SESSIÓ ORDINÀRIA

  03/09/2018    Veure la convocatòria     Veure l'acta   

 

SESSIÓ ORDINÀRIA

  23/07/2018    Veure la convocatòria     Veure l'acta    Veure el vídeo del ple

  

SESSIÓ ORDINÀRIA

  04/06/2018    Veure la convocatòria    Veure l'acta    Veure el vídeo del ple

 

SESSIÓ ORDINÀRIA

  07/05/2018    Veure la convocatòria    Veure l'acta    Veure el vídeo del ple

 

SESSIÓ ORDINÀRIA

  09/04/2018    Veure la convocatòria    Veure l'acta    Veure el vídeo del ple

 

SESSIÓ ORDINÀRIA

  05/03/2018     Veure la convocatòria    Veure l'acta    Veure el vídeo del ple

 

SESSIÓ ORDINÀRIA

  05/02/2018     Veure la convocatòria    Veure l'acta    Veure el vídeo del ple

 

SESSIÓ ORDINÀRIA

  08/01/2018     Veure la convocatòria    Veure l'acta    Veure el vídeo del ple

  

2017

SESSIÓ EXTRAORDINARIA URGENT

  23/10/2017     Veure la convocatòria  Veure l'acta   Veure el vídeo del ple

 

SESSIÓ ORDINÀRIA

  02/10/2017     Veure la convocatòria  Veure l'acta   Veure el vídeo del ple

 

SESSIÓ ORDINÀRIA

 10/07/2017     Veure la convocatòria  Veure l'acta   Veure el vídeo del ple  

 

SESSIÓ ORDINÀRIA

 05/06/2017     Veure la convocatòria   Veure l'acta    Veure el vídeo del ple

 

SESSIÓ ORDINÀRIA

 08/05/2017     Veure la convocatòria   Veure l'acta    Veure el vídeo del ple

 

SESSIÓ ORDINÀRIA

 06/03/2017     Veure la convocatòria   Veure l'acta    Veure el vídeo del ple 

 

SESSIÓ ORDINÀRIA

 06/02/2017     Veure la convocatòria   Veure l'acta    Veure el vídeo del ple

 

2016

SESSIÓ ORDINÀRIA

 19/12/2016     Veure la convocatòria    Veure l'acta     Veure el vídeo del ple

 

SESSIÓ ORDINÀRIA

  07/11/2016     Veure la convocatòria    Veure l'acta     Veure el vídeo del ple

 

SESSIÓ ORDINÀRIA

  03/10/2016     Veure la convocatòria     Veure l'acta     Veure el vídeo del ple

 

SESSIÓ ORDINÀRIA

  05/09/2016     Veure la convocatòria     Veure l'acta     Veure el vídeo del ple

 

SESSIÓ ORDINÀRIA

  04/07/2016     Veure la convocatòria     Veure l'acta     Veure el vídeo del ple

 

SESSIÓ ORDINÀRIA

  06/06/2016     Veure la convocatòria     Veure l'acta     Veure el vídeo del ple

 

SESSIÓ ORDINÀRIA

  02/05/2016     Veure la convocatòria     Veure l'acta     Veure el vídeo del ple

 

SESSIÓ ORDINÀRIA

  04/04/2016     Veure la convocatòria     Veure l'acta     Veure el vídeo del ple

 

SESSIÓ ORDINÀRIA

  07/03/2016     Veure la convocatòria     Veure l'acta

 

SESSIÓ ORDINÀRIA

  01/02/2016     Veure la convocatòria     Veure l'acta

 

2015

SESSIÓ ORDINÀRIA

 21/12/2015   Veure la convocatòria     Veure l'acta

 

SESSIÓ ORDINÀRIA

 2/11/2015   Veure la convocatòria     Veure l'acta

 

SESSIÓ ORDINÀRIA

 5/10/2015   Veure la convocatòria   Veure l'acta

 

SESSIÓ ORDINÀRIA

  6/07/2015   Veure la convocatòria     Veure l'acta

 

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA

  29/06/2015     Veure la convocatòria     Veure l'acta

 

CONSTITUCIÓ DEL NOU AJUNTAMENT

 13/06/2015 a les 12h      Veure l'acta

 

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA

 10/06/2015 a les 12h      Veure la convocatòria

 

SESSIÓ ORDINÀRIA

  07/04/2015     Veure la convocatòria     Veure l'acta

 

SESSIÓ ORDINÀRIA

  03/02/2015     Veure la convocatòria     Veure l'acta

 

2014

SESSIÓ ORDINÀRIA

  02/12/2014     Veure la convocatòria     Veure l'acta

 

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA

  03/11/2014     Veure la convocatòria

 

SESSIÓ ORDINÀRIA

  07/10/2014     Veure la convocatòria

 

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA

  22/09/2014     Veure la convocatòria     Veure l'acta

 

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA

  06/09/2014     Veure l'acta

 

SESSIÓ ORDINÀRIA

  29/07/2014     Veure la convocatòria     Veure l'acta

 

SESSIÓ ORDINÀRIA

  03/06/2014     Veure la convocatòria     Veure l'acta

 

SESSIÓ ORDINÀRIA

  01/04/2014     Veure la convocatòria     Veure l'acta

 

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA

  14/03/2014     Veure la convocatòria     Veure l'acta

 

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA

  03/03/2014     Veure la convocatòria     Veure l'acta

 

SESSIÓ ORDINÀRIA

  04/02/2014     Veure la convocatòria     Veure l'acta

 

2013

 

SESSIÓ ORDINÀRIA

  16/12/2013     Veure la convocatòria     Veure l'acta

 

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA

  04/11/2013     Veure la convocatòria     Veure l'acta

 

SESSIÓ ORDINÀRIA

  01/10/2013     Veure la convocatòria     Veure l'acta

 

SESSIÓ ORDINÀRIA

  13/08/2013     Veure la convocatòria     Veure l'acta

 

SESSIÓ ORDINÀRIA

  04/06/2013     Veure la convocatòria     Veure l'acta

 

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA

  06/05/2013     Veure la convocatòria     Veure l'acta

 

SESSIÓ ORDINÀRIA

  02/04/2013     Veure la convocatòria     Veure l'acta

 

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA

  05/03/2013     Veure la convocatòria     Veure l'acta

 

SESSIÓ ORDINÀRIA

  05/02/2013     Veure la convocatòria     Veure l'acta

 

2012

 

SESSIÓ ORDINÀRIA

  04/12/2012     Veure la convocatòria     Veure l'acta

 

SESSIÓ ORDINÀRIA

  02/10/2012     Veure la convocatòria     Veure l'acta

 

SESSIÓ ORDINÀRIA

  31/07/2012     Veure la convocatòria     Veure l'acta

 

SESSIÓ ORDINÀRIA

  05/06/2012     Veure la convocatòria     Veure l'acta

 

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA

  11/05/2012     Veure la convocatòria     Veure l'acta

 

SESSIÓ ORDINÀRIA

  10/04/2012     Veure la convocatòria     Veure l'acta

 

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA

  30/03/2012     Veure la convocatòria     Veure l'acta

 

SESSIÓ ORDINÀRIA

  07/02/2012     Veure la convocatòria     Veure l'acta

 

2011

 

SESSIÓ ORDINÀRIA

  13/12/2011     Veure l'acta

 

SESSIÓ ORDINÀRIA

  04/10/2011     Veure l'acta

 

SESSIÓ ORDINÀRIA

  26/07/2011     Veure l'acta

 

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA

  30/06/2011     Veure l'acta

 

CONSTITUCIÓ DE L'AJUNTAMENT

  11/06/2011     Veure l'acta

 

 

4.826

Habitants

6'78 km2

Superfície

708,3

Habitants per km2

469 m

Altitud
  • 1
  • 2

Facebook

Twitter

Instagram

Salutació de l'alcalde

Benvolgudes i benvolguts,
Us dono la benvinguda al web municipal de la Vila de Gironella, que vol esdevenir un espai i una eina d'informació, interrelació i participació, i confiem que aquí, tant gironellencs i gironellenques com visitants d’arreu, us hi sentiu còmodes i hi trobeu tot allò que us calgui.

David Font

Ajuntament de Gironella

  Plaça de la Vila, 13 - 08680 Gironella
  93 825 00 33
  93 825 03 68
  gironella@gironella.cat

Segueix-nos a