ECONOMIA I DESENVOLUPAMENT

L'Àrea d'Economia i Desenvolupament Local té com a objectiu promoure activitats que incideixin en la millora de l'estructura social i econòmica, desenvolupar accions de formació, impulsar iniciatives de foment de l'ocupació, posar en contacte les administracions, els agents socials i econòmics, els sectors productius i la ciutadania per tal de sumar esforços que contribueixin al desenvolupament socioeconòmic i el progrés social de la ciutat. També són funcions d'aquesta àrea l'elaboració i execució del pressupost, el control d'ingressos i despeses, el pagament i la planificació de tresoreria.

Les línies de treball són les següents:

 • Desenvolupament de Polítiques Actives d'Ocupació. Orientació Laboral. Formació
 • Relació amb els mitjans de comunicació, elaboració de notes de premsa i organització de rodes de premsa.
 • Recerca de subvencions i línies de finançament per al desenvolupament de les accions municipals i/o d'interès pels sectors econòmics de la població
 • Plans d'Ocupació
 • Accions de foment de l'activitat econòmica al municipi
 • Control pressupostari: Elaboració i seguiment del pressupost municipal i pagament de factures
 • Control i seguiment dels processos de contractació públics

Les responsabilitats d'aquesta àrea, que neix amb voluntat de ser transversal per donar suport a la resta d'àrees de l'Ajuntament, es basen en la promoció de les persones, la promoció econòmica i la promoció de la vila.

FUNCIONS DE L'ÀREA

 • Coordinació d'accions dirigides a la promoció externa de la vila

 

PROMOCIÓ ECONÒMICA

Pel que fa a la promoció econòmica, les tasques encomanades són:

 • Promoure i incentivar l'activitat comercial
 • Recerca de finançament públic i privat per al desenvolupament de les accions municipals

 

En relació amb la promoció de la ciutat, l'àrea té com a fita:

 • Generació d'accions proactives destinades al turisme i als serveis vinculats a aquest sector
 •  

  ENSENYAMENT

  La gestió i coordinació de les competències municipals en matèria d'ensenyament que es gestionen des de l’Ajuntament són:

  • Planificació i gestió de la Llar d'infants
  • Edificis i construccions escolars
  • Participació a tots els consells escolars del centres de primària i secundària
  • Consell escolar municipal
  • Educació ambiental
  • Pla educatiu d'entorn
  • Projecte educatiu de Gironella
  • Planificació educativa al municipi (Conjuntament amb el departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya)

   

  ENTORN URBÀ

  Pel que fa a l'àrea d'entorn urbà, les funcions d'aquesta àrea és la planificació urbanística vigent municipal, les modificacions i canvis en el PGOU vigent i tot allò vinculat amb els serveis tècnics municipals.

  • Planificació urbanística municipal
  • Gestió i autoritzacions de llicències d'activitats

ESPORTS

És competència d'aquesta àrea:

 • Relacions amb els clubs i les entitats esportives
 • Gestió de tots els espais públics relacionats amb l'esport: Pavelló municipal, camp municipal d’esports i piscina municipal
 • Promoció i foment de l'esport

 

OBJECTIUS GENERALS

 • Promoció esportiva i desenvolupament de la cultura física de la població
 • Promoció, construcció i administració de camps d'esports, piscines o qualsevol altre tipus d'instal·lació esportiva per la millor desenvolupament de la cultura física
 • Facilitar a tots els veïns la utilització preferent de les instal·lacions municipals esportives amb finalitat formativa i d'esplai
 • Ajudar els centres escolars i clubs esportius locals
 • Promoure i consolidar hàbits de salut amb l'exercici físic

 

INSTAL·LACIONS QUE GESTIONA

 • Pavelló d'esports
 • Camp municipal d’esports
 • Piscina municipal
 • Pistes de tennis municipals

 

COMERÇ I FIRES

 • Foment activitat comercial al municipi, conjuntament amb l'Associació de Comerciants
 • Coordinació d'accions dirigides a la promoció externa del municipi
 • Organització i gestió de fires i mercats
 • Foment del comerç i l'artesania

 

L'Àrea d'atenció a les persones la composen tot el conjunt de programes, serveis i equipaments que tenen com a objectiu vetllar per el desenvolupament, el benestar i la qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes de totes les edats.

 

GENT GRAN

 • Benestar de la tercera edat
 • Casal de la Gent Gran La Llar

 

SERVEIS SOCIALS

 • Atenció individual, familiar i comunitària
 • Benestar de la infància i l'adolescència
 • Atenció a les persones amb discapacitats físiques i psíquiques
 • Marginació social. Programa INclou (Formació i ocupació de persones en risc d'exclusió social)
 • Prevenció de la delinqüència
 • Immigració

 

SEGURETAT CIUTADANA

 • Seguretat ciutadana i agents locals
 • Protecció civil i plans d´emergència
 • Trànsit i circulació

 

CULTURA

L'Àrea de Cultura té encomanades les següents funcions:

 • Promoció i organització d’espectacles públics i festivals
 • Arxiu històric. Biblioteca
 • Suport a la recerca. Creació i formació en els àmbits de les arts, les ciències i la cultura. Gestió dels recursos i equipaments culturals de la ciutat
 • Certàmens culturals i premis literaris. Edicions i publicacions culturals
 • Patrimoni històric, etnològic i artístic
 • Relacions amb les entitats culturals
 • Festes populars i tradicionals
 • Coordinació d'actes i festes en espais públics

 

JOVENTUT

L'àrea de Joventut treballa en els següents àmbits:

 • Foment de l'associacionisme: La participació del joves. Recursos per a l'oci i el temps lliure. Suport a la formació socio-cultural i ocupacional. Informació i assessorament per a joves. Coordinació de les competències municipals dirigides a la joventut.
 • Pla local de joventut

 

Les funcions de l'àrea són:

 • Organització administrativa
 • Personal
 • Règim jurídic. Servei contenciós
 • Serveis estatals: Estadística
 • Padró d'habitants i cens electoral
 • Registre general
 • Abastament d'aigua

 

L'Àrea de Medi Ambient i Salut té el repte de fer de Gironella un saludable i sostenible ambientalment tant en l'àmbit natural com en l'entorn urbà. La correcta gestió dels residus, l'estalvi d'aigua i de l'energia, la qualitat del paisatge i de les zones verdes, el control sanitari i el tractament integral del cicle de l'aigua són elements clau per a la consecució dels objectius ambientals i de salut pública.

 

FUNCIONS DE L'ÀREA

 • Control, gestió i disciplina mediambiental del municipi
 • Desplegament i control de la recollida selectiva dels residus municipals
 • Control de l'aigua d'abastament públic: Vigilància dels nivells de nitrats de l'aigua, campanyes d'estalvi d'aigua...
 • Gestió i control dels animals de companyia: Cens d'animals de companyia, autorització per a la tinença de gossos potencialment perillosos, control dels gats de carrer, campanyes de sensibilització...
 • Gestió i control de plagues d'animals que afecten a les zones urbanes: Rates, coloms, estornells, mosquits...
 • L'educació ambiental als equipaments escolars del municipi
 • Gestió de les ordenances municipals de caire ambiental

4.826

Habitants

6'78 km2

Superfície

708,3

Habitants per km2

469 m

Altitud
 • 1
 • 2

Facebook

Twitter

Instagram

Salutació de l'alcalde

Benvolgudes i benvolguts,
Us dono la benvinguda al web municipal de la Vila de Gironella, que vol esdevenir un espai i una eina d'informació, interrelació i participació, i confiem que aquí, tant gironellencs i gironellenques com visitants d’arreu, us hi sentiu còmodes i hi trobeu tot allò que us calgui.

David Font

Ajuntament de Gironella

  Plaça de la Vila, 13 - 08680 Gironella
  93 825 00 33
  93 825 03 68
  gironella@gironella.cat

Segueix-nos a