L’Ajuntament de Gironella obre dues convocatòries de selecció de personal

cromo ajuntament03

Es convoca una plaça de netejador/a i una de tècnic/a de turisme i comerç

L’Ajuntament de Gironella ha obert dues convocatòries de selecció de personal, una per ocupar una plaça de tècnic/a de turisme, i una de neteja d’edificis municipals per cobrir una baixa.

NETEJADOR/A

La plaça convocada és per cobrir una substitució per baixa laboral i s’ofereix jornada laboral a temps complet, de 37,5 hores a la setmana de dilluns a divendres. Les sol·licituds es poden presentar fins el 25 de maig a través de la seu electrònica, presentant una instància genèrica i adjuntant la següent documentació:

Fotocòpia del DNI o NIE

CV actualitzat

Fotocòpia del certificat integrat del Servei d’Ocupació de Catalunya per poder comprovar la situació administrativa actual; la situació de presentacions i els períodes d’inscripció.

Justificants acreditatius dels mèrits al·legats, els quals hauran de ser originals o fotocòpies compulsades.

Consultar les bases.

Les sol·licituds també es poden tramitar de manera presencial a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania amb cita previa.

TÈCNIC/A EN TURISME I COMERÇ

S’ofereix un contracte en règim laboral temporal de 12 mesos, a jornada parcial de 25hores setmanals de dijous a diumenge, amb jornada flexible segons les necessitats del servei.

Les funcions bàsiques del lloc de treball inclouen el disseny, planificació i coordinació de les actuacions comercials i turístiques del municipi, gestió de fires, atenció a turistes i visitants, disseny de guies de turisme  i promoció dels recursos turístics, entre altres.

Consultar les bases.

Les sol·licituds es poden presentar fins el 30 de maig a través de la seu electrònica presentant una instància genèrica i adjuntant la següent documentació:

Fotocòpia del DNI o NIE

CV actualitzat

Fotocòpia del certificat del nivell C de català de la Secretaria de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya o dels reconeguits per aquesta com equivalents.

Fotocòpia compulsada de tota la documentación acreditativa dels mèrits que s’al·leguin.

Fotocòpia del carnet de conduir.

L’experiència professional quedarà acreditada amb la presentació de l’informe de vida laboral expedit per la Seguretat Social conjuntament amb documents que acreditin les funcions desenvolupades: contractes i informe amb les funcions realitzades. En el cas de treballs realitzats a l’Administració Pública, serà suficient el certificat de serveis prestats expedit per cada administració on s’hagi desenvolupat la feina (especificant dedicació, tasques realitzades i lloc ocupat).

En relació a l’acreditació dels cursos de formació caldrà que en els mateixos consti la denominació del curs i la seva durada expressada en hores lectives i si és possible programa formatiu.

Les sol·licituds també es poden tramitar de manera presencial a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania amb cita previa.

Salutació de l'alcalde

Benvolgudes i benvolguts,
Us dono la benvinguda al web municipal de la Vila de Gironella, que vol esdevenir un espai i una eina d'informació, interrelació i participació, i confiem que aquí, tant gironellencs i gironellenques com visitants d’arreu, us hi sentiu còmodes i hi trobeu tot allò que us calgui.

David Font

Ajuntament de Gironella

  Plaça de la Vila, 13 - 08680 Gironella
  93 825 00 33
  93 825 03 68
  gironella@gironella.cat

Detalls del web

Protecció de dades

Avís legal

 

Segueix-nos a