Aprovat el pressupost de 3.888.700 euros pel 2015

Aprovat el pressupost de 3.888.700 euros per l’exercici 2015

 

Es crea una nova partida destinada a la millora d’edificis públics i es manté la partida per a les millores de la via pública

 

El ple de l’Ajuntament de Gironella celebrat aquest dimarts 2 de desembre aprova el pressupost per a l’exercici 2015, amb un import de 3.888.700 euros, un 38’42 menys que l’any passat, amb els vots a favor dels càrrecs electes de CiU i ERC i un vot en contra per part de l’únic regidor del PSC assistent.

D’aquesta manera, el pressupost municipal pel proper exercici segueix amb l’austeritat plantejada a l’inici d’aquest mandat. David Font, alcalde i regidor d’Economia i Desenvolupament, explica que “els objectius de l’equip de govern des del principi de la legislatura és ser conservador en els ingressos i curós en la despesa, prioritzant el manteniment i la conservació de l’espai públic, l’atenció a les persones que pateixen de forma més directa la crisi econòmica i mantenint les mesures d’estalvi”.

Aquesta via, segons Font, ha permès destinar cada any una partida anual de recursos ordinàries en inversió, un fet que no es produïa en dècades i pel que s’ha apostat des de l’equip de govern.

A grans trets, aquest és el resum del pressupost pel 2015: 

Ingressos

Denominació

2014

2015

Dif.2015/2014

Dif.%

Impostos directes

1.480.610,00€

1.531.100,00€

+50.490,00€

+3,41%

Impostos indirectes

25.000,00€

20.000,00€

-5.000,00€

-20,00%

Taxes, preus públics i altres ingressos

1.133.660,00€

1.072.760,00€

-60.900,00€

-5,37%

Transferències corrents

1.247.530,00€

1.256.640,00€

+9.110,00€

+0,73%

Ingressos patrimonials

8.100,00€

8.200,00

+100

+1,23%

Operacions corrents

3.894.900,00€

3.888.700,00€

-6.200,00€

-

Alienació d’inversions reals

0,00

0,00

-

-

Transferències de capital

1.074.000,00€

0,00

-1.074.000,00€

-100,00%

Passius financers

486.000,00€

0,00

-486.000,00€

-100,00%

Operacions de capital

1.560.000,00€

0,00

-1.560.000,00€

-100,00%

 

Despeses

Denominació

2014

2015

Dif. 2014/2015

Dif.%

Despeses de personal

1.198.716,00€

1.198.176,00€

0,00

-

Despeses corrents de béns i serveis

1.943.690,00€

1.965.590,00€

+21.900,00€

+1,13%

Despeses financeres

114.500,00€

114.500,00€

0,00

-

Transferències corrents

58.500,00€

58.500,00€

0,00

-

Operacions corrents

3.314.866,00€

3.336.766,00€

+21.900,00€

+0,01%

Inversions reals

1.799.034,00€

229.934,00€

-1.569.100,00€

-87,22%

Passius financers

341.000,00€

322.000,00€

-19.000

-5,57%

Operacions de capital

2.140.034,00€

551.924,00€

-1.588.100,00€

-74,21%

*Finalment no es va procedir a la contractació d’aquesta operació durant el 2014.

Els nous imports en el capítol d’ingressos (impostos i taxes) tenen increments en el seu conjunt, malgrat no hi ha increments en la pressió fiscal als ciutadans.

L’equip de govern va aprovar, el passat mes d’octubre, la congelació de la major part de les taxes municipals com la d’escombraries, vehicles, guals o cementiri i va aprovar també una reducció del tipus impositiu de l’Impost de Béns Immobles, baixant del 1,16 al 1,02.

L’increment de la recaptació es deu a una major eficiència en la gestió i també per l’aflorament de contribuents amb obligació de tributar i que, fins la data, no ho feien. La revisió a fons de tots els padrons cadastrals ha permès aquesta previsible increment de recaptació.

David Font, alcalde i regidor d’Economia i Desenvolupament: Els objectius de l’equip de govern des del principi de la legislatura és ser conservador en els ingressos i curós en la despesa

Analitzant les partides del propi pressupost, es destaca que l’equip de govern segueix prioritzant el foment de l’ocupació, a través del programa de contractació i formació de ciutadans de Gironella, el Pla Inclou, o les subvencions a empreses i comerços que s’implantin o facin obres de millora per fomentar l’activitat comercial.

Una altra partida que té especial interès fa referència al manteniment de la zona esportiva, que han de permetre acabar i rehabilitar els vestidors del camp de futbol, així com també adaptar a normativa la instal·lació d’aigua calenta del pavelló municipal.

A banda, la partida de manteniment de la via pública i tot el que implica manté una xifra important per fer front a les actuacions que, en els últims anys, ja s’han portat a terme.

Per segon any consecutiu, no es preveu la contractació de cap operació de crèdit, per la qual cosa la rati d’endeutament seguirà baixant en els propers anys. L’alcalde de Gironella diu que l’Ajuntament tan sols està en negociacions amb entitats bancàries per millorar les condicions dels préstecs que té concedits.

La previsió d’inversions amb recursos ordinaris, que un any més és possible, estan englobades amb dues partides generals: Millores a edificis públics i millores a la via pública. Amb aquesta previsió, l’equip de govern haurà destinat durant tot aquest mandat una partida anual a la millora de carrers i places, i també de l’enllumenat públic, compromís electoral del grup de CiU en les passades eleccions municipals.

Inversions

Concepte

Pressupost

Subv.

F. Propis

Crèdit

Altres

Millores edificis públics

45.986,80€

0,00

45.986,80€

0,00

0,00

Millores via pública

187.943,20€

0,00

187.943,20€

0,00

0,00

Total inversions

233.930€

0,00

233.930€

0,00

0,00

Aquestes inversions, que inicialment no estan plenament definides, pretenen donar un marge de llibertat al propi equip de govern però també al govern que sorgeixi de les properes municipals, ja que podran destinar els diners previstos en aquelles zones que, dintre la necessitat, creguin són prioritàries.

Un cop fet el tancament de l’exercici 2014, es preveu incorporar també els romanents positius com a nova inversió. Cal destacar que en els dos últims anys, els romanents han estat de 800.000 euros l’any 2012 i de 1.300.000 euros l’any 2013, un cop fetes les corresponents previsions, no pas petites, d’insolvències.

Per aquest any 2014, l’estimació de tancament ronda xifres similars a les de l’any anterior.

El pressupost del 2015 pel municipi de Gironella compleix tots els requisits d’estabilitat pressupostària, compliment de la regla de la despesa, aspectes obligatoris per part del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.

També cal destacar que l’Ajuntament de Gironella compleix la llei de morositat, fent el pagament de factures a proveïdors a 22,88 dies, amb un termini màxim de 30 dies. 

Salutació de l'alcalde

Benvolgudes i benvolguts,
Us dono la benvinguda al web municipal de la Vila de Gironella, que vol esdevenir un espai i una eina d'informació, interrelació i participació, i confiem que aquí, tant gironellencs i gironellenques com visitants d’arreu, us hi sentiu còmodes i hi trobeu tot allò que us calgui.

David Font

Ajuntament de Gironella

  Plaça de la Vila, 13 - 08680 Gironella
  93 825 00 33
  93 825 03 68
  gironella@gironella.cat

Segueix-nos a