3 llocs de treball dins el Pla d’Ocupació Municipal

3 llocs de treball dins el Pla d’Ocupació Municipal

L’Ajuntament de Gironella ha obert una convocatòria de selecció de 3 llocs de treball del Pla d’Ocupació Municipal 2015 (2a fase) finançat per la Diputació de Barcelona, en l'àmbit de serveis municipals, i totes aquelles persones interessades podran presentar les seves sol·licituds conforme al model d’instància de l’Ajuntament de Gironella fins al dia 14 d'agost de 2015.

Per a poder participar en aquesta convocatòria s’han de complir els següents paràmetres:

  • Residir a Gironella i poder-ho demostrar mitjançant l’empadronament d’un mínim de 2 anys d’antiguitat, continuats o alternatius.
  • Estar inscrit al SOC en la data de publicació de l’oferta al tauler electrònic d’anuncis de l’Ajuntament de Gironella i trobar-se en situació legal de desocupació en els termes previstos a l’article 208 del RDL 1/1994, de 20 de juny, pel qual s’aprova el text Refós de la Llei de Seguretat Social.
  • Tenir els requisits específics del lloc de treball pel qual s’opta.
  • No patir cap malaltia o limitació física o psíquica que impedeixi complir les funcions corresponents als llocs de treball de la convocatòria.
  • No estar inhabilitat/da per a l’exercici de funcions públiques per sentència ferma ni estar separat/da mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol altra administració pública.

Per poder optar a una d’aquestes 3 places s’haurà de presentar la següent documentació a les oficines municipals en horari d’oficina:

  • Currículum personal i professional
  • Fotocòpia del DNI
  • Fotocòpia compulsada de la documentació exigida com a requisit
  • Fotocòpia de la titulació exigida per al lloc de treball pels quals s’opta
  • Fotocòpia compulsada de tota la documentació acreditativa dels mèrits al·legats

Podeu completar la informació sobre aquesta convocatòria i consultar les bases al tauler electrònic d’aquest consistori al que podeu accedir des d’aquí.

PDF

Salutació de l'alcalde

Benvolgudes i benvolguts,
Us dono la benvinguda al web municipal de la Vila de Gironella, que vol esdevenir un espai i una eina d'informació, interrelació i participació, i confiem que aquí, tant gironellencs i gironellenques com visitants d’arreu, us hi sentiu còmodes i hi trobeu tot allò que us calgui.

David Font

Ajuntament de Gironella

  Plaça de la Vila, 13 - 08680 Gironella
  93 825 00 33
  93 825 03 68
  gironella@gironella.cat

Segueix-nos a