Gironella escalfa motors per la Festa Major 2015

Festa Major de Gironella 2015

S’incorpora dins els actes la 1a Festa Major Infantil del Berguedà amb actes diaris.


Gironella comença el proper dijous 20 d’agost la seva Festa Major, que durant 6 dies omplirà la Vila d’un munt d’activitats a tots els públics.

3 llocs de treball dins el Pla d’Ocupació Municipal

3 llocs de treball dins el Pla d’Ocupació Municipal

L’Ajuntament de Gironella ha obert una convocatòria de selecció de 3 llocs de treball del Pla d’Ocupació Municipal 2015 (2a fase) finançat per la Diputació de Barcelona, en l'àmbit de serveis municipals, i totes aquelles persones interessades podran presentar les seves sol·licituds conforme al model d’instància de l’Ajuntament de Gironella fins al dia 14 d'agost de 2015.

Per a poder participar en aquesta convocatòria s’han de complir els següents paràmetres:

 • Residir a Gironella i poder-ho demostrar mitjançant l’empadronament d’un mínim de 2 anys d’antiguitat, continuats o alternatius.
 • Estar inscrit al SOC en la data de publicació de l’oferta al tauler electrònic d’anuncis de l’Ajuntament de Gironella i trobar-se en situació legal de desocupació en els termes previstos a l’article 208 del RDL 1/1994, de 20 de juny, pel qual s’aprova el text Refós de la Llei de Seguretat Social.
 • Tenir els requisits específics del lloc de treball pel qual s’opta.
 • No patir cap malaltia o limitació física o psíquica que impedeixi complir les funcions corresponents als llocs de treball de la convocatòria.
 • No estar inhabilitat/da per a l’exercici de funcions públiques per sentència ferma ni estar separat/da mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol altra administració pública.

Per poder optar a una d’aquestes 3 places s’haurà de presentar la següent documentació a les oficines municipals en horari d’oficina:

 • Currículum personal i professional
 • Fotocòpia del DNI
 • Fotocòpia compulsada de la documentació exigida com a requisit
 • Fotocòpia de la titulació exigida per al lloc de treball pels quals s’opta
 • Fotocòpia compulsada de tota la documentació acreditativa dels mèrits al·legats

Podeu completar la informació sobre aquesta convocatòria i consultar les bases al tauler electrònic d’aquest consistori al que podeu accedir des d’aquí.

PDF

6 llocs de treball dins el Pla d’Ocupació Municipal

6 llocs de treball dins el Pla d’Ocupació Municipal

Amb aquest procés de selecció a l’Ajuntament de Gironella es cobriran 5 places de peó de brigada i 1 de personal de neteja

L’Ajuntament de Gironella ha obert una convocatòria de selecció de 6 llocs de treball del Pla d’Ocupació Municipal 2015 finançat per la Diputació de Barcelona, en un àmbit de serveis municipals, i totes aquelles persones interessades podran presentar les seves sol·licituds conforme al model d’instància de l’Ajuntament de Gironella fins al dia 20 de febrer de 2015.

Per a poder participar en aquesta convocatòria s’han de complir els següents paràmetres:

 • Residir a Gironella i poder-ho demostrar mitjançant l’empadronament d’un mínim de 2 anys d’antiguitat, continuats o alternatius.
 • Estar inscrit al SOC en la data de publicació de l’oferta al tauler electrònic d’anuncis de l’Ajuntament de Gironella i trobar-se en situació legal de desocupació en els termes previstos a l’article 208 del RDL 1/1994, de 20 de juny, pel qual s’aprova el text Refós de la Llei de Seguretat Social.
 • Tenir els requisits específics del lloc de treball pel qual s’opta.
 • No patir cap malaltia o limitació física o psíquica que impedeixi complir les funcions corresponents als llocs de treball de la convocatòria.
 • No estar inhabilitat/da per a l’exercici de funcions públiques per sentència ferma ni estar separat/da mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol altra administració pública.

Per poder optar a una d’aquestes 6 places s’haurà de presentar la següent documentació a les oficines municipals en horari d’oficina:

 • Currículum personal i professional
 • Fotocòpia del DNI
 • Fotocòpia compulsada de la documentació exigida com a requisit
 • Fotocòpia de la titulació exigida per al lloc de treball pels quals s’opta
 • Fotocòpia compulsada de tota la documentació acreditativa dels mèrits al·legats

Podeu completar la informació sobre aquesta convocatòria i consultar les bases al tauler electrònic d’aquest consistori al que podeu accedir des d’aquí.

Consells municipals

Consell Escolar Municipal

CONSELL D'INFANTS 

El Consell d'Infants és l'òrgan municipal encarregat d’escollir un projecte pel municipi adreçat a infants de 0 a 12 anys.

Aquest Consell està format per 11 alumnes de 5è i 6è representants de tots els Centres Educatius d'Educació Primària del municipi, i la presidència li correspon a l'Alcalde. Els càrrecs electes tenen una durada anual.

El President del Consell d'Infants assegurarà el compliment de les lleis i el bon funcionament de les deliberacions, que podrà suspendre en qualsevol moment per causa justificada.

El Plenari es reunirà amb caràcter ordinari mensualment.

Reglament del Consell d'Infants 


 

Consell Escolar MunicipalCONSELL ESCOLAR MUNICIPAL

El Consell Escolar Municipal de Gironella és l'organisme de consulta i participació del sector afectat en la programació de l'ensenyament no universitari dins l'àmbit municipal. Constituït en sessió plenària, és l'òrgan suprem de decisió.

Aquest Consell està format per 33 membres representants de tots els Centres Educatius del municipi i la presidència correspondrà a l'Alcalde, qui podrà delegar en un regidor de l'Ajuntament mitjançant la corresponent disposició de l'Alcaldia.

El Pressident del Consell Escolar Municipal assegurarà el compliment de les lleis i el bon funcionament de les deliberacions, que podrà suspendre en qualsevol moment per causa justificada.

El Plenari es reunirà amb caràcter ordinari i amb caràcter extraordinari quan el President ho decideixi a iniciativa de la Comissió Permanent o quan ho demani la quarta part, almenys, del nombre de membres que composen el Consell Escolar Municipal. En tot cas s'ha de celebrar una reunió a l'inici del curs escolar (primera quinzena d'octubre) i una altra a la seva finalització (segona quinzena d'abril).

Reglament del Consell Escolar Municipal

 * Actualment el Consell Escolar Municipal no es reuneix. 

Actes

* Última actualització: 20/03/2017

 

2015

  19/03/2015     Veure l'acta

 

2014

  05/06/2014     Veure l'acta

 


 

Consell Gestor de la Gent GranCONSELL GESTOR DE LA GENT GRAN

El Consell Gestor de la Gent Gran és l’òrgan de coordinació i gestió de les activitats i serveis del Casal de la Gent Gran, com també del seguiment de tots aquells aspectes referits al funcionament quotidià de l'equipament.

Aquest Consell està format per l'alcalde o alcaldessa de la Vila de Gironella, el regidor o regidora de l'àrea de Serveis Socials, tres càrrecs electes municipals, tres membres de la junta de l'Associació de la Gent Gran Gerundella amb un mandat de caràcter bianual, el tècnic o tècnica responsable dels Serveis Socials municipals, el dinamitzador o dinamitzadora del Casal de la Gent Gran, una persona representant de les associacions de veïns del municipi de Gironella, una persona representant de les associacions culturals del municipi de Gironella i una altra persona representant de les associacions esportives del municipi de Gironella.

Els càrrecs electes tindran una durada de 4 anys i seran renovats amb motiu de la renovació de la Corporació i la resta, tindran una vigència de 2 anys.

Són funcions d'aquest Consell Gestor vetllar pel desenvolupament dels objectius del Casal, definir les directrius i línies generals del servei, aprovar el calendari general de les activitats del Casal, fer el seguiment de les activitats que s'hi desenvolupen, proposar normes de funcionament intern i vetllar per la seva aplicació i totes aquelles que es derivin de l'aplicació del Reglament que es pot consultar aquí.

El Consell Gestor es reunirà de forma ordinària trimestalment i de forma extraordinària cada vegada que ho acordin com a mínim el 40% dels membres que l'integren.

Reglament del Casal de Gent Gran

 * Actualment el Consell Escolar Municipal no es reuneix.

Actes

* Última actualització 20/03/2017

 

2016

 20/12/2016     Veure l'acta

 

 15/09/2016     Veure l'acta

 

 30/06/2016     Veure l'acta

 

 18/04/2016     Veure l'acta

 

 21/01/2016 (Extraordinari)      Veure l'acta

 

2015

  24/09/2015     Veure l'acta

 

  16/06/2015     Veure l'acta

 

  26/03/2015     Veure l'acta

 

2014

  16/12/2014     Veure l'acta

 

  18/09/2014     Veure l'acta

 

  12/06/2014     Veure l'acta

 

  20/03/2014     Veure l'acta

 

 

 

PISTES POLIESPORTIVES

 

PISTES POLIESPORTIVES

Actualment les pises poliesportives de Gironella estan distribuïdes per barris. Les següents pistes, disposen de les mides 40x20 aproximades i amb 2 porteries de futbol sala, i 2 ciselles per a bàsquet.

• Pista Poliesportiva de Cap del Pla

Carrer Pedraforca

• Pista Poliesportiva plaça de l’estació

Plaça de l’estació

• Pista Poliesportiva de Cal Blau

Carrer Pau Casals

• Pista Poliesportiva de Cal Bassacs

Carrer Esudi Bassacs

• Pista Poliesportiva de Viladomiu Nou

ZONES D’ESCALDA

 

ZONES D'ESCALADA

Paret Rocòdrom Pl. Estació

El rocòdrom de la plaça de l'Estació està construït utilitzant un sistema únic al món, de manera que tot i ser artificial és molt difícil diferenciar-lo de la roca natural.Està pensat per iniciar-se a l'escalada i permet fer pràctiques de ràpel i altres maniobres amb cordes. També permet la pràctica de l'anomenat boulder.

Paret d’escalada Font del Balç

A la Font del Balç de Gironella trobem equipades amb preses artificials 6 vies d'escalada amb dificultats que oscil·len entre el V+ i el 6c. És una zona de dificultat més elevada que el rocòdrom de la plaça de l'Estació. Es troba situat a uns 50 metres del berenador/restaurant de la Font del Balç, en un lloc molt ombrívol ideal per a practicar l'escalada durant els mesos d'estiu.

PISTES DE PETANCA

 

PISTES DE PETANCA

Gironella disposa de 4 pistes de petanca d’unes mides 14x4 aproximadament, i amb tots els elements bàsics per a poder jugar a la petanca.

• Pistes de petanca de Viladomiu Nou. (2 PISTES)

Contacte: clubpetancaviladomiunou@gmail.com

• Pistes de petanca de la Pl. de l’Estació. (2 PISTES)

PARCS INFANTILS

 

PARCS INFANTILS

Gironella disposa d’una sèrie de parcs, on els nostres nens/es podran gaudir jugant-hi. Actualment Gironella disposa vuit parcs infantils, que son els següents:

-Parc infantil de la pl. de l’Estació

Plaça de l’estació

-Parc infantil de la Font del Paco

Plaça Dr. Armengou

-Parc infanil de Cal Blau

Carrer Pau Casals

-Parc infantil de Cal Bassacs

Carrer Estudi Bassacs

-Parc infantil de Viladomiu Nou

-Parc infantil de la Font dels Torracs

Carrer Font dels Torracs

-Parc infantil de la pl. de l’Església

Plaça de l’església

-Parc infantil Font de l’Ermita

Avinguda Pirineus

-Parc infantil Mirador de Cap del Pla

Carrer Cadí

ZONA POLIESPORTIVA

 

PAVELLÓ POLIESPORTIU

El pavelló poliesportiu municipal està pensat fonamentalment per a la pràctica de totes les modalitats esportives de tipus inodor. Tot i això s'ha demostrat que és un espai cobert òptim per a festes i exhibicions.

El pavelló consta de una pisa de 40x20, amb 2 porteries de futbol sala, i 2 cistelles per a la pràctica del bàsquet. Disposa de la possibilitat d’adaptació de xarxes per a la pràctica de voleibol entre altres espots, com pot ser patinatge de pista.

Dins les instal·lacions del pavelló disposem de varis vestuaris d’equip, i dos d’individuals, amb dutxes.

Avinguda dels Països Catalans, s/n 08680 Gironella

 

CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL DE L'ATLÈTIC GIRONELLA

Les instal·lacions del camp de futbol municipal consten d’un camp d’unes mides aproximades de 60x100, apte per a futbol 11, i amb la possible adaptació a futbol 7 amb 2 camps de 40x60 aproximadament. El camp disposa de 4 vestuaris i dutxes.

Avinguda dels Països Catalans, s/n 08680 Gironella

 

PISCINES MUNICIPALS

Les instal·lacions de les piscines municipals de Gironella consten de 3 piscines. Una d’elles amb unes mides de 50x20 (mida olímpica) amb carrils marcats per a pràctica de natació. Una piscina amb unes característiques on els nens/es és poden sentir còmodament per les seves dimensions i profunditat. I la piscina restant, disposa de les característiques necessàries per a nadons. L ‘instal·lació de la piscina disposa de vestuaris i servei de bar. Per part de la seguretat disposa socorristes titulats.

Carr. Serres de Biure

 

PISTES MUNICIPALS DE TENNIS

Les instal·lacions de les pistes de tenis de Gironella disposen de 3 pistes de les mides corresponents homologades. Una d’elles de terra batuda, i les dues restants sintètiques. Les instal·lacions disposen de vestuaris i dutxes. També disposen de enllumenat que és pot utilitzar en horari nocturn. Per tal de poder fer una reserva cal fer-ho a través de equipamentsgironella.cat

 

PISTA DE PÀDEL MUNICIPAL

Gironella te una pista de pàdel exterior, adaptada a les mides homologades. La pista disposa de focus, on s’encendran automàticament en el cas de jugar-hi en horari nocturn. Per tal de poder fer una reserva cal fer-ho a través de equipamentsgironella.cat

Avinguda dels Països Catalans, s/n 08680 Gironella

 

ZONES PER A LA PRÀTCICA DE BICIRIAL

A la zona poliesportiva, podem trobar-ho un seguit de rocs, pneumàtics, fustes, etc, en vertical i posades deliberadament per tal de que sigui un obstacle per els practicants d’aquesta disciplina, i per a varies dificultats.

Avinguda dels Països Catalans, s/n 08680 Gironella

 

PISTES DE VÒLEI PLATJA

Gironella disposa de 2 pistes de mides homologades (18x9) construïdes amb un material de sorra especifica de platja per de poder simular el joc real en ella.

voleigironella@gmail.com

Avinguda dels Països Catalans, s/n 08680 Gironella

 

Salutació de l'alcalde

Benvolgudes i benvolguts,
Us dono la benvinguda al web municipal de la Vila de Gironella, que vol esdevenir un espai i una eina d'informació, interrelació i participació, i confiem que aquí, tant gironellencs i gironellenques com visitants d’arreu, us hi sentiu còmodes i hi trobeu tot allò que us calgui.

David Font

Ajuntament de Gironella

  Plaça de la Vila, 13 - 08680 Gironella
  93 825 00 33
  93 825 03 68
  gironella@gironella.cat

Segueix-nos a