L’Ajuntament de Gironella participa al programa foment de l’ocupació de persones joves en situació d’atur del SOC

 

S’ofereix una plaça de dinamitzador/a turístic i en promoció econòmica

 

Un any més l’Ajuntament de Gironella participa al Programa foment de l’ocupació de persones jovent en situació d’atur per a l’obtenció de pràctica professional, impulsat pel Servei d’Ocupació de Catalunya. Enguany es convoca una plaça de dinamitzador/a turístic i en promoció econòmica.

S’ofereix una plaça de caràcter temporal per un màxim de 12 mesos, a jornada completa, i amb un horari de dimecres a diumenge i festius, podent-se ajustar segons les necessitats del servei. Les persones interessades en participar han de disposar d’un grau universitari en Turisme, Història, arqueologia, Publicitat i màrqueting, Econòmiques o similars o titulacions de CFGS en Turisme, publicitat i màrqueting, o similars i que siguin equivalents al subgrup A2 del personal funcionari. També es valorarà el coneixement d’idiomes (francès i/o anglès), coneixements d’ofimàtica i xarxes socials.

Les funcions principals del lloc de treball són: dinamitzar turísticament el municipi i els seus recursos visitables, dinamitzar econòmica i comercialment el municipi, analitzar els recursos turístics disponibles, fer d’informador/a dels recursos turístics, gestionar les xarxes socials vinculades al turisme, dissenyar i impulsar campanyes específiques, redactar memòries i sol·licituds de subvencions, col·laborar amb altres àrees de l’Ajuntament i totes aquelles tasques de caràcter similar que li siguin atribuïdes.

Les sol·licituds es poden presentar fins el 5 de febrer a les 14.00h a la seu electrònica de l’Ajuntament o presencialment a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania, amb cita prèvia i adjuntar la documentació requerida:

 1. Instància de participació a la convocatòria
 2. Document Nacional d’Identitat (DNI) o Número d’Identificació d’Estrangers (NIE).
 3. Currículum Acadèmic i professional
 4. Document d’inscripció al Servei d’Ocupació de Catalunya com a demandant d’Ocupació No Ocupat (DONO).
 5. Document acreditatiu de la condició de beneficiari al Sistema Nacional de Garantia Juvenil.
 6. Fotocòpia de la titulació exigida
 7. Informe de Vida Laboral actualitzat.
 8. Justificants acreditatius dels mèrits al·legats, de conformitat amb el barem recollit en el procediment selectiu de concurs lliure, sense que l’òrgan seleccionador pugui valorar altres mèrits que els aportats en aquest moment. Els cursos, seminaris i jornades que s’al·leguin com a mèrits hauran de ser acreditats mitjançant fotocòpia dels títols oficials o homologats, en el que hi consti el centre emissor dels mateixos, així com les hores de durada, i el contingut.
 9. Declaració jurada
 10. Certificat acreditatiu del nivell de suficiència de Català (Nivell C1 )
 11. Resguard del justificant de pagament de la taxa de participació en Procés de selecció.

 

Bases de la convocatòria

Anunci de rectificació de les bases

Salutació de l'alcalde

Benvolgudes i benvolguts,
Us dono la benvinguda al web municipal de la Vila de Gironella, que vol esdevenir un espai i una eina d'informació, interrelació i participació, i confiem que aquí, tant gironellencs i gironellenques com visitants d’arreu, us hi sentiu còmodes i hi trobeu tot allò que us calgui.

David Font

Ajuntament de Gironella

  Plaça de la Vila, 13 - 08680 Gironella
  93 825 00 33
  93 825 03 68
  gironella@gironella.cat

Detalls del web

Protecció de dades

Avís legal

 

Segueix-nos a