Consell Escolar Municipal

CONSELL D'INFANTS 

El Consell d'Infants és l'òrgan municipal encarregat d’escollir un projecte pel municipi adreçat a infants de 0 a 12 anys.

Aquest Consell està format per 11 alumnes de 5è i 6è representants de tots els Centres Educatius d'Educació Primària del municipi, i la presidència li correspon a l'Alcalde. Els càrrecs electes tenen una durada anual.

El President del Consell d'Infants assegurarà el compliment de les lleis i el bon funcionament de les deliberacions, que podrà suspendre en qualsevol moment per causa justificada.

El Plenari es reunirà amb caràcter ordinari mensualment.

Reglament del Consell d'Infants 


 

Consell Escolar MunicipalCONSELL ESCOLAR MUNICIPAL

El Consell Escolar Municipal de Gironella és l'organisme de consulta i participació del sector afectat en la programació de l'ensenyament no universitari dins l'àmbit municipal. Constituït en sessió plenària, és l'òrgan suprem de decisió.

Aquest Consell està format per 33 membres representants de tots els Centres Educatius del municipi i la presidència correspondrà a l'Alcalde, qui podrà delegar en un regidor de l'Ajuntament mitjançant la corresponent disposició de l'Alcaldia.

El Pressident del Consell Escolar Municipal assegurarà el compliment de les lleis i el bon funcionament de les deliberacions, que podrà suspendre en qualsevol moment per causa justificada.

El Plenari es reunirà amb caràcter ordinari i amb caràcter extraordinari quan el President ho decideixi a iniciativa de la Comissió Permanent o quan ho demani la quarta part, almenys, del nombre de membres que composen el Consell Escolar Municipal. En tot cas s'ha de celebrar una reunió a l'inici del curs escolar (primera quinzena d'octubre) i una altra a la seva finalització (segona quinzena d'abril).

Reglament del Consell Escolar Municipal

 * Actualment el Consell Escolar Municipal no es reuneix. 

Actes

* Última actualització: 20/03/2017

 

2015

  19/03/2015     Veure l'acta

 

2014

  05/06/2014     Veure l'acta

 


 

Consell Gestor de la Gent GranCONSELL GESTOR DE LA GENT GRAN

El Consell Gestor de la Gent Gran és l’òrgan de coordinació i gestió de les activitats i serveis del Casal de la Gent Gran, com també del seguiment de tots aquells aspectes referits al funcionament quotidià de l'equipament.

Aquest Consell està format per l'alcalde o alcaldessa de la Vila de Gironella, el regidor o regidora de l'àrea de Serveis Socials, tres càrrecs electes municipals, tres membres de la junta de l'Associació de la Gent Gran Gerundella amb un mandat de caràcter bianual, el tècnic o tècnica responsable dels Serveis Socials municipals, el dinamitzador o dinamitzadora del Casal de la Gent Gran, una persona representant de les associacions de veïns del municipi de Gironella, una persona representant de les associacions culturals del municipi de Gironella i una altra persona representant de les associacions esportives del municipi de Gironella.

Els càrrecs electes tindran una durada de 4 anys i seran renovats amb motiu de la renovació de la Corporació i la resta, tindran una vigència de 2 anys.

Són funcions d'aquest Consell Gestor vetllar pel desenvolupament dels objectius del Casal, definir les directrius i línies generals del servei, aprovar el calendari general de les activitats del Casal, fer el seguiment de les activitats que s'hi desenvolupen, proposar normes de funcionament intern i vetllar per la seva aplicació i totes aquelles que es derivin de l'aplicació del Reglament que es pot consultar aquí.

El Consell Gestor es reunirà de forma ordinària trimestalment i de forma extraordinària cada vegada que ho acordin com a mínim el 40% dels membres que l'integren.

Reglament del Casal de Gent Gran

 * Actualment el Consell Escolar Municipal no es reuneix.

Actes

* Última actualització 20/03/2017

 

2016

 20/12/2016     Veure l'acta

 

 15/09/2016     Veure l'acta

 

 30/06/2016     Veure l'acta

 

 18/04/2016     Veure l'acta

 

 21/01/2016 (Extraordinari)      Veure l'acta

 

2015

  24/09/2015     Veure l'acta

 

  16/06/2015     Veure l'acta

 

  26/03/2015     Veure l'acta

 

2014

  16/12/2014     Veure l'acta

 

  18/09/2014     Veure l'acta

 

  12/06/2014     Veure l'acta

 

  20/03/2014     Veure l'acta

 

 

 

Salutació de l'alcalde

Benvolgudes i benvolguts,
Us dono la benvinguda al web municipal de la Vila de Gironella, que vol esdevenir un espai i una eina d'informació, interrelació i participació, i confiem que aquí, tant gironellencs i gironellenques com visitants d’arreu, us hi sentiu còmodes i hi trobeu tot allò que us calgui.

David Font

Ajuntament de Gironella

  Plaça de la Vila, 13 - 08680 Gironella
  93 825 00 33
  93 825 03 68
  gironella@gironella.cat

Detalls del web

Protecció de dades

Avís legal

 

Segueix-nos a