ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 1

  Impost sobre béns immobles     Veure l'ordenança

 

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 2

  Impost sobre activitats econòmiques     Veure l'ordenança

 

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 3

  Impost sobre vehicles de tracció mecànica     Veure l'ordenança

 

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 4

  Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana     Veure l'ordenança

 

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 5

  Impost sobre construccions, instal·lacions i obres     Veure l'ordenança

 

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 6

  Taxa per ocupacions del subsòl, el sòl i la volada de la via pública     Veure l'ordenança

 

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 7

  Taxa per aprofitament especial del domini públic local, a favor d'empreses explotadores de serveis de subministraments d'interès general     Veure l'ordenança

 

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 8

  Taxa per l'obertura de sondatges o rases en terrenys d'ús públic i qualsevol remoguda en la via pública del paviment o de les voreres     Veure l'ordenança

 

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 9

  Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estíntols, bastides i altres instal·lacions anàlogues     Veure l'ordenança

 

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 10

  Taxa per les entrades de vehicles a través de les voreres i les reserves de via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena     Veure l'ordenança

 

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 11

  Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa     Veure l'ordenança

 

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 12

  Taxa per la instal·lació de quioscos en la via pública     Veure l'ordenança

 

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 13

  Taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d'ús públic i indústries del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic     Veure l'ordenança

 

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 14

  Taxa per la instal·lació de portades, aparadors i vitrines i per la instal·lació d'anuncis que ocupen el domini públic local     Veure l'ordenança

 

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 16

  Taxa per expedició de documents administratius     Veure l'ordenança

 

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 20

  Taxa per llicències urbanístiques     Veure l'ordenança

 

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 21

  Taxa per la prestació dels serveis d'intervenció integral de l'Administració municipal en les activitats i instal·lacions     Veure l'ordenança

 

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 25

  Taxa per la prestació del servei de Llar d'Infants     Veure l'ordenança

 

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 26

  Taxa per la prestació de serveis en la piscina municipal     Veure l'ordenança

 

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 27

  Taxa per prestació de serveis en cementiris locals, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local     Veure l'ordenança

 

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 28

  Taxa per la utilització de locals públics municipals     Veure l'ordenança

 

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 29

  Taxes per recollida, tractament i eliminació d'escombraries i altres residus sòlids urbans     Veure l'ordenança

 

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 30

  Taxa pel subministrament d'aigua     Veure l'ordenança

 

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 32

  Taxa per la prestació del servei de teleassistència     Veure l'ordenança

 

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 33

  Taxa per la prestació de serveis al Casal de la Gent Gran     Veure l'ordenança

 

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 34

  Taxa per la prestació del servei d'atenció domiciliària     Veure l'ordenança

 

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 35

  Ordenança fiscal general reguladora de contribucions especials     Veure l'ordenança

 

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 36

  Taxa per retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a la via pública     Veure l'ordenança

 

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 37

  Taxa per la utilització privativa de material divers de l'Ajuntament de Gironella      Veure l'ordenança

 

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 40

  Recàrrec sobre l'IBI dels immobles d'ús residencial que es troben desocupats amb caràcter permanent      Veure l'ordenança

 

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 42

  Preu públic per la prestació del servei de subministrament d'energia tèrmica sobrant d'una caldera de Biomassa     Veure l'ordenança

 

ORDENANÇA GENERAL

  Ordenança municipal sobre distribució de publicitat     Veure l'ordenança

 

ORDENANÇA GENERAL

  Ordenança general de subvencions     Veure l'ordenança

 

ORDENANÇA GENERAL

  Ordenança general de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals      Veure l'ordenança

 

ORDENANÇA GENERAL

  Ordenança general de sobre tinença, protecció i control dels animals      Veure l'ordenança

 

ORDENANÇA GENERAL

  Ordenança general de la gestió de residus      Veure l'ordenança

 

ORDENANÇA GENERAL

  Ordenança municipal de circulació i seguretat vial      Veure l'ordenança

 

ORDENANÇA GENERAL

  Ordenança municipal reguladora del soroll i les vibracions      Veure l'ordenança

 

ORDENANÇA GENERAL

  Ordenança municipal reguladora de la integració de captadors d'energia solar     Veure l'ordenança

 

ORDENANÇA GENERAL

  Ordenança municipal reguladora de civisme i convivència ciutadana     Veure l'ordenança

 

ORDENANÇA GENERAL

  Ordenança reguladora de la neteja i tancament de terrenys i solars     Veure l'ordenança

 

ORDENANÇA GENERAL

  Ordenança reguladora de les mesures aplicables a l'abastament d'aigua potable i als usos de l'aigua en situació de sequera     Veure l'ordenança

 

 

PLA GENERAL D'ORDENACIÓ

  Revisió pla general ordenació urbana municipal     Veure la normativa     Veure la memòria     Veure els plànols d'ordenació

 

PLA GENERAL D'ORDENACIÓ

  Modificació puntual del Pla general al sector de la plaça de cal Blau     Veure la normativa

 

PLA GENERAL D'ORDENACIÓ

  Modificació puntual del Pla general al sector SUD-4R Riera d'Olvan     Veure la normativa

 

PLA GENERAL D'ORDENACIÓ

  Pla de millora urbana per a la regulació paisatgística de les edificacions de la façana del riu Llobregat     Veure la normativa

 

PLA GENERAL D'ORDENACIÓ

  Modificació puntual del Pla general d'ordenació al sector del Càmping Gironella     Veure la normativa

 

PLA GENERAL D'ORDENACIÓ

  Pla especial urbanístic de la casa rural la Serreta     Veure la normativa

 

PLA GENERAL D'ORDENACIÓ

  Modificació puntual del Pla general d'ordenació per a la ubicació d'una llar d'infants a la plaça de l'Estació     Veure la normativa

 

PLA GENERAL D'ORDENACIÓ

  Modificació puntual del Pla general d'ordenació urbana al sector de zona volumètrica específica (clau 11) al costat del nucli antic     Veure la normativa

 

PLA GENERAL D'ORDENACIÓ

  Modificació puntual del Pla general al barri de cal Blau     Veure la normativa

 

PLA GENERAL D'ORDENACIÓ

  Modificació puntual del Pla general, referent a l'article 116 de la normativa, en quan a construccions ramaderes en sòl no urbanitzable     Veure la normativa

 

PLA GENERAL D'ORDENACIÓ

  Pla parcial urbanístic a l'àmbit del sector Sud-6R les Eres     Veure la normativa

 

PLA GENERAL D'ORDENACIÓ

  Modificació puntual del Pla general d'ordenació a l'àmbit del sector Sud-6R les Eres     Veure la normativa

 

PLA GENERAL D'ORDENACIÓ

  Pla director urbanístic de les colònies del Llobregat     Veure la normativa

 

PLA GENERAL D'ORDENACIÓ

  Modificació puntual del Pla general d'ordenació de les illes en filera a l'avinguda dels Països Catalans, 18-42     Veure la normativa

 

PLA GENERAL D'ORDENACIÓ

  Modificació puntual de la revisió del Pla general d'ordenació a l'ambit de l'Escola d'Arts i Oficis     Veure la normativa

 

PLA GENERAL D'ORDENACIÓ

  Modificació puntual del Pla general d'ordenació a l'indret del carrer Olvan Alt     Veure la normativa

 

PLA GENERAL D'ORDENACIÓ

  Modificació puntual del Pla general d'ordenació al carrer Santiago Rusiñol     Veure la normativa

 

PLA GENERAL D'ORDENACIÓ

  Modificació puntual del Pla general d'ordenació urbanística a l'indret del carrer la Costa     Veure la normativa

 

PLA GENERAL D'ORDENACIÓ

  Modificació puntual del Pla general d'ordenació al sector de Viladomiu Nou     Veure la normativa

 

PLA GENERAL D'ORDENACIÓ

  Modificació puntual del Pla general d'ordenació al sector de la carretera de Vic     Veure la normativa

 

PLA GENERAL D'ORDENACIÓ

  Pla parcial d'ordenació del sector SUD-3R, cal Blau     Veure la normativa

 

ORDENANÇA MUNICIPAL QUE REGULA LA INTEGRACIÓ D'APARELLS D'AIRE CONDICIONAT

 Ordenança municipal que regula la integració d'aparells d'aire condicionat      Veure la normativa

 

 

REGLAMENT

  Reglament general del cementiri municipal      Veure el reglament

 

REGLAMENT

  Reglament regulador del servei públic d'estacionament de vehicles a motor de la via pública sota control horari limitat zona vermella      Veure el reglament

 

REGLAMENT

  Reglament del Consell d'Infants      Veure el reglament

 

REGLAMENT

  Reglament de participació ciutadana i govern obert      Veure el reglament

 

REGLAMENT

  Reglament del servei municipal d'abastament domiciliari d'aigua potable      Veure el reglament

 

REGLAMENT

  Reglament regulador de la utilització temporal o esporàdica d'edificis, locals i instal·lacions muncipals.      Veure el reglament

 

REGLAMENT

  Reglament regulador de la gestió de l'allotjament temporal en habitatges d'ús social.      Veure el reglament

 

REGLAMENT

  Reglament de regim intern del Casal de la Gent Gran.      Veure el reglament

 

REGLAMENT

  Reglament del Consell de Salut.      Veure el reglament

 

REGLAMENT

  Reglament d'utilització de l'àrea per a autocaravanes.      Veure el reglament

 

REGLAMENT

  Reglament regulador de l'espai de coworking.      Veure el reglament

 

REGLAMENT

  Protocol procediment empadronament.      Veure el reglament

 

REGLAMENT

  Reglament dels agents locals.      Veure el reglament

 

 

 

 

Salutació de l'alcalde

Benvolgudes i benvolguts,
Us dono la benvinguda al web municipal de la Vila de Gironella, que vol esdevenir un espai i una eina d'informació, interrelació i participació, i confiem que aquí, tant gironellencs i gironellenques com visitants d’arreu, us hi sentiu còmodes i hi trobeu tot allò que us calgui.

David Font

Ajuntament de Gironella

  Plaça de la Vila, 13 - 08680 Gironella
  93 825 00 33
  93 825 03 68
  gironella@gironella.cat

Detalls del web

Protecció de dades

Avís legal

 

Segueix-nos a